Geschiedenis van de Huibert van Eijckenstraat

De geschiedenis van de Huibert van Eijkenstraat begint in 1921.  

Uit 'De Omroeper'.

Het Koninklijk Besluit van 11 december 1920, waarbij de Huibert van Eijkenstraat en alles wat daar verder van de Vesting lag aan de Kringenwet werd onttrokken. Door de nijpende woningnood in de Vesting - daar woonden 3160 personen in 624 woningen, waarvan er 40 dubbel bewoond werden en 2 woningen zelfs drievoudig - werd er langs de Huibert van Eijkenstraat in een rap tempo gebouwd. Het eerste grotere complex van dertig woningen van de Bouwvereniging Volksbelang werd in 1921 voltooid.  

Uit de Welstandsnota  2019 

Voor de bouw van de tuindorp Keverdijk was destijds een gedeeltelijke ontheffing nodig van de verboden kringen van de vesting. Het gebied tuindorp Keverdijk heeft als grenzen de Meerstraat, Vaartweg, Kolonel Verveerstraat, Kolonel Falbasstraat en de Keverdijk. De bebouwing bestaat uit gedifferentieerde woningen in rijen en twee-onderéén-kap en vormt samenhangende clusters. De rijen hebben een ritmische geleding door sprongen in de rooilijn, verhogingen en variaties in de indeling. De woningen zijn gericht op de straat, plein of plantsoen. De rooilijn is per cluster in samenhang.

Huibert in 1921

Geschiedenis van de WoningStichting Naarden en Tuindorp Keverdijk

Uit ’Thuis in Naarden’. historicus Paul Schneiders

L. Streefkerk ontwierp de ten noordwesten van de vesting gelegen arbeiderswoningen H. van Eijkenstraat 51-94 (1921).

Megalomane directeuren die rondrijden in Maserati’s? Die kennen ze niet bij Woningstichting Naarden. De corporatie is al honderd jaar klein, maar fijn gebleven. Toch waren het de rijke heren van Naarden die de eerste stappen zetten voor de bouw van sociale woningen. Deels uit idealisme, maar vooral toch om het rode, socialistische gevaar buiten de deur te houden. 

Gezinnen waarbij de uitwerpselen in een emmer verdwenen of in de tuin werden begraven. Nog maar enkele tientallen jaren geleden was het een deplorabele situatie in de oude vesting van Naarden.

Als we alle krotten moeten opruimen, kunnen we half Naarden slopen, verzuchtte een raadslid in 1923. Weekblad ’Het leven’ had toen net in de vesting een reportage - met foto’s - gemaakt over de ’afschuwelijke krotten’, ’weerzinwekkende bouwsels’ en ’vunze, gore hokken’. De weigering van Defensie om de leegstaande legerbarakken ter beschikking te stellen werd ’godgeklaagd’ genoemd.

Om aan die wantoestanden een einde te maken werd enkele jaren daarvoor, op 27 juli 1914, de woningcorporatie Volksbelang opgericht. Later werd de naam omgedoopt in Woningstichting Naarden.

De oprichting was letterlijk een coup, opgezet door de rijke bovenklasse van Naarden. Immers, amper een maand eerder lanceerde afdeling Naarden van de SDAP, de voorloper van de PvdA, het plan om een woningbouwvereniging te stichten. Overal in ons land, onder meer in Hilversum en Bussum, begonnen arbeiders hun eigen corporaties, om zo te komen tot de bouw van menswaardigere woningen. Onder het Naarder plan van de socialisten stonden 332 handtekeningen van inwoners.

Zeventien notabelen, zoals gemeenteraadsleden, de huisarts, maar ook fabrieksdirecteur Dudok van Heel van de Chemische Fabriek Naarden, kwamen gelijk met een tegenzet en richten snel zelf een corporatie op. Ze namen de socialisten dus de wind uit de zeilen. De gemeenteraad ging vervolgens akkoord.

Van die ’hoge heren’ mag je overigens geen karikatuur maken. Het waren allerminst conservatieve kapitalisten en uitbuiters. In bijna alle gevallen ging het om sociaal betrokken mensen. Toch bouwden zij liever zelf sociale woningen voor de gewone man en vrouw, dan dat zij dat aan de socialisten van de SDAP overlieten.

Deze ’Heeren Zeventien’ begonnen met een startkapitaal van 510 gulden, bestaande uit 51 aandelen van een tientje.

Voor de bouw van de eerste sociale woningen in Naarden werd in februari 1915 een lapje grond aangekocht op de hoek van de Kloosterstraat en Huizerpoortstraat.

Ook buiten de vesting ging Volksbelang aan de slag. Het eerst wijkje ontstond aan de Schapenmeent, aan de andere kant van Muidertrekvaart, waar nu Tuindorp Keverdijk ligt.

 

Op 16 september 2021 hebben de bewoners het eeuwfeest uitbundig gevierd.