Een inwoner uit Naarden* vindt het op zijn zachts gezegd vervelend dat ouderen ongewild de bottleneck veroorzaken bij de doorstroming van woningen. 

De inwoner, die overigens anoniem wil blijven, deed in januari dit jaar een schriftelijke oproep aan alle fractievoorzitters waarin hij hen oproept de daad bij het woord te voegen en op te komen voor de belangen van inwoners. De enige partij die hier inhoudelijk op reageerde was het Goois Democratisch Platform (GDP). 

Dit is opmerkelijk, omdat er in de Woonvisie van de Gooise Meren staat dat er wordt ingespeeld op de vergrijzing en huishoudens-verdunning en de effecten hiervan op de woningvraag. Het is dus een hot topic in de lokale politiek. Toch voelt de lokale oudere bevolking zich niet gehoord. De bewoner voelt zich daarom genoodzaakt aan de bel te trekken.

‘Er is behoefte aan levensloop bestendige woningen. Alleen daar hebben projectontwikkelaars geen oren naar’

De Naarder vraagt aandacht voor de onmogelijkheid voor de oudere woningbezitter om door te stromen. Dat wil die oudere namelijk wel, stelt hij, maar “er is een chronisch gebrek aan seniorenwoningen, appartementen en kleinere huizen, bij voorkeur met een tuintje en de mogelijkheid van parkeren voor de deur. Er is behoefte aan levensloopbestendige woningen. Alleen daar hebben projectontwikkelaars geen oren naar. Hun mening zou echter ondergeschikt moeten zijn aan de behoeften van de inwoners”, meent deze inwoner. 

 

Oproep 

In de oproep stond het volgende: “Er wordt veel geschreven over de problemen op de woningmarkt. Een ervan is de lastigheid van het doorstromen voor ouderen. De bereidheid is er, maar is een enorm tekort aan geschikte woningen passend bij onze leeftijd. In een zeer recent rapport van de ABN-AMRO wordt dat nog eens benadrukt. ‘Binnen acht jaar half miljoen nieuwe seniorenwoningen nodig’, luidde de titel. In een notendop gaf dit rapport aan: Nederland moet tot 2030 900.000 woningen bouwen om het woningtekort op te lossen. Minstens de helft van de woningen zou een seniorenwoning moeten zijn.”

Hier ligt volgens de bewoner een rol voor de lokale politiek. “Er wordt door de gemeente Gooise Meren belang gehecht aan diversiteit. Kreten als ‘iedereen doet mee’ en ‘zorgen voor elkaar’ zijn veelvuldig te vinden in de uitingen van de gemeente. Het tegendeel blijkt echter waar als het om volkshuisvesting gaat: nieuwbouw, diversiteit - specifiek de wensen en mogelijkheden voor ouderen - en burgerparticipatie bij besluitvorming. Het huidige gemeentebestuur blinkt uit in het niet tot overeenstemming komen met betrokkenen/omwonenden van nieuwbouwprojecten. Of het nu de Bor-gronden, de Landstraat, de Jan ter Gouwweg of andere bouwactiviteit betreft. De gemeente geeft niet genoeg tegenwicht aan projectontwikkelaars. Alle procedures worden afgevinkt en uiteindelijk is de projectontwikkelaar de lachende derde. Deze laat zich leiden door winst en niet door diversiteit. Hier ligt een uitgelezen kans voor de lokale politieke partijen te laten zien dat zij wel de burgers vertegenwoordigen wiens stem zij verworven hebben. Spreek u uit vóór de verkiezingen van 16 maart!”

Handjeklap met projectontwikkelaars

De verontwaardiging van de bewoner begon bij een bericht in deze krant dat er op de Huizerweg in Bussum zomaar een historische woning gesloopt werd ten behoeve van kantoorbouw. “De Historische Kring Bussum heeft zich hier terecht over opgewonden en gelijk gekregen van de Hoge Raad dat dit ten onrechte is gebeurd. Het valt mij op dat de gemeente Gooise Meren zelden tot nooit applaus krijgt voor projecten op woongebied en overigens ook geen pluim verdient voor andere projecten, zoals de brug renovatie op de Oud Blaricumerweg die een totaalkosten had van méér dan 1.000.000 euro aan belastinggeld.” 

‘Na enkele zittingen werd ons duidelijk dat ook deze aanpak slechts bedoeld was om vinkjes te kunnen afvinken’

Een tweede voorbeeld is volgens hem de Bor-gronden. “Omwonenden, onder andere verenigd in de stichting Mooi Naarden en/of het buurtplatform RemCom kunnen protesteren wat ze willen; nergens wordt gehoor aangegeven. Op enig moment is RemCom gevraagd een bewonersvertegenwoordiging uit het Componistenkwartier samen te stellen om samen met de gemeente een milieueffectrapportage (m.e.r.) te verrichten op basis van een nieuw (computergestuurd) programma. Overigens dit in de veronderstelling dat dit een objectief oordeel zou geven. Echter, de vergadering begon met het uitgangspunt van de gemeente en ik citeer: ‘we agree to disagree’ . Hiermee moesten wij akkoord gaan. Na enkele zittingen werd ons duidelijk dat ook deze aanpak slechts bedoeld was om vinkjes te kunnen afvinken. In het oorspronkelijke plan Bor-gronden staat in de tijdslijn aangegeven hoeveel tijd men nodig dacht te hebben alle bezwaren te weerleggen. Dus niet om elkaar te vinden.”

Kijk vervolgens naar de commotie rondom projecten als de Emmaschool, het Naardereiland, de Mauritzgronden aan de Comeniuslaan, het speelveldje aan de Jan ter Gouwweg en de Hocras. Bijzonder is dat de politieke partijen de inwoners zouden moeten vertegenwoordigen in het controleren van burgemeesters en wethouders. Het lijkt echter meer op een gezellig veel handen op één buik; gemeenteraad en B&W.”

Daad bij het woord voegen 

Op papier wordt volgens de bewoner veel gesproken over de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, maar zijn deze ‘upgrades’ in de praktijk niet terug te vinden. “Past daarin het opofferen van een speelveld aan de Jan ter Gouwweg? Het opofferen van groen zoals bij Bor-gronden? Ook wij als ouderen vallen onder dat begrip. Wat zijn de plannen om doorstroming - aan bovenkant van de markt - te bevorderen? Het lijkt mij interessant wat de partijen daarover in hun programma’s hebben staan. Het wordt tijd dat we ze daarover bevragen: wonen en ouderen. 

‘Deze doelgroep wil wel ruimte maken voor jonge gezinnen en verhuizen, maar waar naartoe?

Zelf woont onze bron met zijn partner in een riante twee-onder-een-kapwoning met vijf slaapkamers en een grote hoektuin. “En dat zie je heel veel, niet alleen in mijn directe woonomgeving maar in heel Naarden/Bussum. Deze doelgroep wil wel ruimte maken voor jonge gezinnen en verhuizen, maar waar naartoe? Hierbij dienen de beleidsmakers zich te realiseren dat het weg stapelen in flatgebouwen niet het antwoord is voor deze doelgroep.

Het kennisniveau aan ambtelijke zijde irriteert de bewoner het meest. “De samenvoeging van kleine gemeenten had twee doelstellingen. Ten eerste: efficiëntere organisatie en daarmee kostenbesparingen. Ten tweede: verhoging van kwaliteit door onder andere schaalvergroting, meer budget, kwalitatief betere medewerkers. Het lijkt erop dat beide niet gerealiseerd zijn. Zie de budgetperikelen en alle kritiek. Nogmaals, ik begrijp dat er geld verdiend moet en mag worden door de projectontwikkelaar, maar de gemeente moet het maatschappelijk belang in het oog houden bij het ontwikkelen. Waar is de balans? De gemeenteraad praktiseert niet wat zij predikt.”

Jelmer Kruijt, fractievoorzitter van Goois Democratisch Platform (GDP) heeft vooralsnog als enige op de oproep gereageerd. “Een zeer fatsoenlijke reactie en inhoudelijk goed standpunt. Geen idee waar de andere fractieleden zo druk mee zijn. Ik hoop echter op nog meer reacties en aandacht voor dit onderwerp.” Hierbij zijn schrijven:

REACTIE GDP:

Beste ...,

Dank voor je mail. Het zal je misschien niet verbazen, maar ik ben het hartgrondig met je eens.

Specifiek hierover schrijven wij in ons programma: Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wil GDP dat er meer senioren woningen gebouwd worden die met voorrang worden toegewezen aan senioren die een betaalbare huurwoning achterlaten voor een jong gezin. Indien een senior meteen lage huur in een (sociale) eengezinswoning woont, dient er een woningbouw-fonds te zijn om hen voor dezelfde huurprijs een passende senioren woning te kunnen laten betrekken. De gederfde huur zal vanuit dit fonds gecompenseerd worden uit de hogere(genormeerde) huur die de achtergelaten eengezinswoning oplevert bij verhuur aan startende gezinnen. Op deze wijze vindt doorstroming plaats en kunnen de woningen binnen de sociale woningvoorraad blijven. Senioren moeten voldoende ondersteund worden om langer thuis te kunnen wonen ineen hen passende woning en woonomgeving.

De gemeente moet actief ondersteunen en aansluiten bij initiatieven als splitsen van woningen, opdelen van eengezinswoningen en het ombouwen van (leegstaand) kantoor-en winkelruimten tot woonruimte hetgeen zal leiden tot een toename van de betaalbare woonvoorraad voor jongeren en starters. Bij nieuwe woningbouwprojecten dient, waar dat goed inpasbaar is, voorrang gegeven te worden aan betaalbare (sociale) huurwoningen, zodat beter voldaan kan worden aan dein de woonvisie gestelde uitgangspunten. Hierbij is ook de sociale cohesie van belang; inwoners willen zich ergens ‘thuis’ voelen. Verkoop van sociale huurwoningen mag alleen als de betreffende woningbouwcorporaties voldoende nieuwe en betaalbare projecten binnen de gemeente realiseren. Duidelijke kaders en volwaardige burgerparticipatie Woningbouw is belangrijk, maar mag niet ten koste van alles gaan.

Ook leefbaarheid, groen, (verkeers-)veiligheid, etc. dienen in voldoende mate meegewogen te worden bij de keuze om al dan niet tot ontwikkeling over te gaan. Zeker als daar al raadsbesluiten aan ten grondslag liggen. Daarbij moet er ook voldoende aandacht zijn voor het toekomstige voorzieningenniveau en de ontsluiting van de nieuwe wijk, alsmede aansluiting op de omliggende woonfunctie en infrastructuur. Bij nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen, zoals de voormalige Emmaschool locaties, moeten er duidelijke kaders worden gehanteerd waarbij de gemeente volledig transparant te werk gaat. Ook dienen inwoners en ondernemers veel meer en beter betrokken te worden bij veranderingen in hun directe woon- en werkomgeving. Recente projecten zoals de Borgronden, de Jan ter Gouwweg en het Hocras-terrein laten zien dat er op het gebied van burgerparticipatie nog veel te winnen is. Voor wat betreft de ontwikkeling van het Hocras-terrein, wil GDP een pas op de plaatsmaken en eerst inzetten op meer en betere burgerparticipatie voor belanghebbenden. Het is wat ons betreft nog geen gelopen race dat er een of meer middelbare scholen naar dit terrein verhuizen, zoals reeds door het college wordt uitgedragen. Met name over de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen wordt wat GDP betreft te lichtzinnig gedacht door College en gemeente.
Op de nog vrij liggende schootsvelden van Naarden wordt niet gebouwd. Bebouwde schootsvelden worden waar mogelijk teruggegeven aan de natuur.

Met vriendelijke groet,
Jelmer Kruijt
Goois Democratisch Platform
Gemeenteraad Gooise Meren

*De bewoner is bekend bij de redactie