16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. De zetelverdeling van de 31 zetels is als volgt (op alfabet) :

CDA 2 zetels

D66 6 zetels

Groen Links 3 zetels

Partij voor Leefomgeving En Klimaat (PLEK) 1 zetel

PvdA 2 zetels

VVD 6 zetels

Wij Gooise Meren (GDP/Hart 11 zetels

De partijen hebben besloten welke partijen het dagelijks bestuur gaan vormen, de zogenaamde coalitie. De coalitie maakt de plannen voor de komende vier jaar.

De gewoonte is dat de coalitie de meerderheid van de raad achter zich heeft bij het nemen van de besluiten, een meerderheidscoalitie dus. In Gooise meren zijn dat 16 zetels.

2020 De oude coalitie van vòòr de verkiezingen (D66, VVD, HvBNM en Groen Links) heeft nog steeds  de meerderheid, 16 zetels, dus kan doorbesturen. Het GDP is de grootste partij geworden, maar geen enkele grote partij wil met het GDP samenwerken.

2021 GDP en Hart zijn samengegaan en gaan verder onder de naam 'Wij Gooise Meren'. Er vindt een bestuurswisseling plaats. De nieuwe coalitie wordt gevormd door: Wij Gooise Meren, VVD en Groen Links is 20 zetels.

Nu maar hopen dat de coalitie positief denkt over de toekomst van het oudste stukje Tuindorp Keverdijk;  de Huibert van Eijkenstraat. De gemeenteraad hobbelt namelijk meestal achter het dagelijks bestuur aan. Uiteindelijk is de door ons gekozen gemeenteraad de baas, het bestuur. De raad beslist over erfgoed en bestemming van gronden en beslist over vergunningen voor sloop voor nieuwbouw. 

Hoe zit het bestuur van de gemeente in elkaar?

Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders (B&W). Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college te controleren. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Een wethouder kan geen lid van de gemeenteraad zijn.

De rolverdeling is als volgt:

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het beleid. Ook beslist de gemeenteraad of de plannen die het college van B&W maakt, doorgaan. En hoeveel geld de gemeente aan de uitvoering van de plannen mag uitgeven. Daarnaast controleert de raad of de gemeente zijn werk goed uitvoert.

De leden van de Gemeenteraad

Gooise Meren heeft 31 raadsleden verdeelt over 8 politieke partijen.

Goois Democratisch Platform, D66De VVD,  Hart voor BNM,   GroenLinks, de PvdA,  het CDA,  PLEK.

De raadsleden zijn door de bevolking gekozen. Zij vertellen de belangen en wensen van de inwoners aan het gemeentebestuur. 

Griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad,  de raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. 

Coalitie

Een aantal politieke partijen dat samen de meerderheid vormt in de gemeenteraad, maakt een coalitie. De coalitie maakt afspraken over het beleid voor de periode tot de volgende verkiezingen en legt deze vast in een coalitieprogramma. https://bestuur.gooisemeren.nl/college-van-benw/coalitieakkoord-2018-2022/

Tot  de verkiezingen op 16 maart 2022 wordt de coalitie in Gooise Meren gevormd door Hart voor BNM, de VVD, D66 en Groen Links.

De coalitie levert de wethouders voor het college van B&W.

De Oppositie

tegenover de coalitie staat de oppositie. Voor besluitvorming is een meerderheid nodig. Behoort een partij niet tot de coalitie, dan kan het lastig zijn om haar standpunten naar voren te brengen en om haar stempel op een te nemen besluit te drukken.

College van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en wethouders. Zij worden niet rechtstreeks gekozen, maar benoemd. De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd.

De burgemeester wordt door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken benoemd, op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad.

Het college van B&W heeft de dagelijkse leiding over de gemeente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. Dat doet het college door plannen te maken om bijvoorbeeld het coalitieprogramma uit te voeren. Het college legt de concrete plannen voor aan de gemeenteraad en zorgt ervoor dat ze - na goedkeuring door de raad - worden uitgevoerd.

De burgemeester zit de vergaderingen van het college voor en heeft wel stemrecht bij het nemen van besluiten door het college.

De burgemeester en de wethouders hebben ieder hun eigen taken waar zij zich mee bezighouden. Bij hun werkzaamheden krijgen burgemeester en wethouders advies van de gemeentesecretaris.