De woningen in de Huibert van Eijkenstraat zijn eigendom van de Woning Stichting Naarden., die we verder WSN zullen noemen. Tot ongeveer 2013 werd WSN bestuurd door iemand die erg veel hield van de Huibert van Eijkenstraat. De bewoners woonden er, soms zelfs al 50 jaar, in volle tevredenheid. 

In 2013 werd het bestuur overgedragen aan een nieuwe directeur. Zij is blijkbaar minder trots op het bezit.

In 2017 werd de bewoners meegedeeld dat de woningen gesloopt gaan worden om plaats te maken voor appartementen gebouwen dwars op de straat geplaatst. 

 

Huidige situatie - 3D impressie

uit: Herstructurering Huibert van Eijkenstraat, 2017

2017 Eerste voorstel WoningStichting Naarden (WSN) voor de historische Huibert van Eijkenstraat. Appartementen gebouwen dwars op de straat.

De bewoners zijn geschrokken en hebben bij de gemeente aan de bel getrokken. De gemeente heeft gereageerd. Via onderzoek van het Monumenten Advies Bureau (MAB), het bureau SteenhuisMeurs en de gemeentelijke Commissie Ruimtelijk Kwaliteit en Erfgoed  (CRK&E) heeft de Woningstichting nieuwe plannen moeten laten ontwikkelen. Daarmee kwamen de plannen voor appartementen gebouwen te vervallen. De nieuw ontwikkelde plannen zijn beoordeeld door CRK&E. Deze commissie heeft onderstaand plan uitgekozen en als advies uitgebracht naar het college van B&W. Aangezien WSN het niet eens is met dit plan, weten de bewoners nog steeds NIET waar ze aan toe zijn. WSN faalt verschrikkelijk in het op de hoogte houden van haar bewoners. WSN maakt haar plannen achter gesloten deuren. Eén ding is zeker, sloop en nieuwbouw zit in de kop en niet in de kont. 

2022. WSN heeft opnieuw opdracht gegeven aan een bureau om nieuwe plannen te ontwikkelen, maar nu samen met de bewoners. Helaas is het uitgangspunt van WSN nog steeds: "SLOPEN en NIEUWBOUW"

2023

De plannen van de WoningStichting Naarden (WSN) zoals ze er nu uit zien (geen tekening voorhanden):

- Afbraak lieflijke woningen met voortuinen.

- Nieuwbouw meters dichter naar de straat zodat de     voortuinen  met hun de groene uitstraling verdwijnen.

- In de nu nog lommerrijke achtertuinen zal een nieuwe straat     met 75 parkeerplaatsen verschijnen.

Voor de duidelijkheid, aan beide zijden achter de nieuw te bouwen huizen een straat met 75 parkeerplaatsen is 150 parkeerplaatsen.

Huidige situatie, 2-onder-1kap, los van elkaar

 

Plan dat CRK&E aan het college heeft geadviseerd, straat ong. 8 m breder, nieuwe woningen geschakeld, waarmee 12 woningen winst wordt gemaakt. Dit plan is afgekeurd door WSN.

Metselwerk uit 1921, komt nooit meer terug als de woningen gesloopt worden

 

Voor geïnteresseerden volgt hier de volledige geschiedenis van de ontwikkeling van plannen WoningStichting Naarden (WSN)

2017, 2018, 2019

In 2017 werden bewoners mondeling op de hoogte gesteld van de plannen om de woningen in de Huibert van Eijkenstraat 51 t/m/94 te slopen. In de vrijgekomen grote tuinen zouden flats (sociale appartementen) gebouwd worden waardoor veel meer wooneenheden gerealiseerd konden worden. De geschrokken bewoners komen direct in actie. Ze hebben:

  • de Politieke Partijen geprobeerd te motiveren om tegen sloop van onze huizen te zijn; de uitkomst hiervan komt pas als B&W (burgemeester en Wethouders) het aan de Gemeenteraad vraagt;
  • B&W gevraagd om de straat tot cultureel dorps/stadsgezicht aan te wijzen, zodat de straat beschermd zal zijn tegen sloop.
  • WoningStichting Naarden (WSN) gevraagd om een offerte te vragen voor renovatie van de woningen.

WSN heeft daarop FKG architecten aan de Zaan, verzocht om een berekening te maken van de renovatie van de woningen. Dat kwam op een raming van 100.000 euro per woning. Ver over de top vinden de bewoners, maar voor WSN de reden om te kiezen voor sloop/nieuwbouw en niet voor renovatie.

Voorjaar 2019

De bewoners blijven aandringen bij de gemeente. Naar aanleiding van een brief van de verontruste bewoners organiseert de gemeente een bijeenkomst  van ambtenaren, een kleine afvaardiging van bewoners en de WSN. De gemeente geeft opdracht aan Monumenten Advies Bureau te Nijmegen (MAB) om onderzoek te doen naar de Cultuurhistorische waardestelling betreffende: de stedenbouwkundige waarde, de architectonische waarde, de gaafheid/ herkenbaarheid en de zeldzaamheid. Dit bureau bracht een gunstig advies uit: Straat met huizen heeft cultuur-historische waarde en is uniek in Naarden.

16 oktober 2020

Bewoners, wethouder Schimmel, ambtenaren worden opnieuw uitgenodigd door WSN voor een bijeenkomst. Directeur Verheul  van WSN houdt een lang verhaal over haar plicht tot bouwen en haar sociale opdracht, de wethouder bevestigt dat en de bewoners mogen, niets vermoedend, om de beurt vertellen wat hun mening is over het wonen in de straat.

Op grond van deze bijeenkomst heeft de dir. WSN besloten dat de standpunten tussen WSN en de bewoners te ver uiteen lagen en dat er geen overeenstemming te bereiken zou zijn. Daarom ‘werden de luiken gesloten’ en ging het beraad tussen de partijen zonder de bewoners verder.

Herfst 2020

WSN roept hulp in van bureau SteenhuisMeurs uit Paterswolde voor een second opinion over de waarden van de straat. Wonderbaarlijk genoeg komt dit bureau tot een andere conclusie dan het MAB →→ namelijk: weinig tot geen cultuur-historische waarde. (SteenhuisMeurs: 'De conclusie dat het woningcomplex aan de Huibert van Eijkenstraat hoge cultuurhistorische waarde heeft en derhalve als een monument behandeld zou moeten worden (volgens MAB het behoud van het bestaande en reconstructie verdwenen elementen) delen wij niet'. WSN super-tevreden. Ze kan aan de slag.

Voorjaar, zomer 2021

De gemeente geeft negatief antwoord op onze vraag (juni 2020) de straat aan te wijzen tot beschermd stadgezicht, omdat huurders slechts passanten zijn en geen rechtspersoon.

Daarop richten de bewoners de Stichting ‘Mooi Tuindorp Keverdijk’ op die het behoud van de straat tot doel heeft. De stichting doet hetzelfde verzoek, waarop het antwoord komt dat er nu geen aanwijzing kan worden gedaan wegens de  nieuwe  omgevingswet die pas in 2022 ingaat en de erfgoedverordening die pas in 2023 van kracht kan worden.

Herfst 2020 tot 1 december 2021

Ruim een jaar, doodse stilte; taal noch teken naar de bewoners.

± 1 december 2021

Na veel aandringen van de bewonerscommissie (bew.com) en de stichting Mooi Tuindorp Keverdijk valt plotseling een dik pak plan- en schetstekeningen op de mat. WSN blijkt intussen geadviseerd te zijn door de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRK&E) *. WSN heeft dit advies laten uitwerken door het Stedenbouwkundig Advies Bureau (SAB) 

 ± 1 december 2021

WSN stuurt een mailtje met een uitnodiging voor een bijeenkomst met de bew.com voor 7 december. De uitnodiging gaat niet gepaard van stukken ter verduidelijking.

4 december 2021

Bew.com en stichting houden een voorvergadering om gezamenlijk een standpunt t.a.v. de plan-schetstekeningen te kunnen bepalen. We komen gezamenlijk tot het standpunt dat we deze uitnodiging niet aannemen en graag een nieuwe uitnodiging ontvangen. 

Een nieuwe uitnodiging met stukken volgt.

16 december 2021

De bijeenkomst vindt plaats. Bewoners, WSN, planmakers en gemeente zijn aanwezig, deels via een beeldverbinding. De aanwezige bewoners worden in de plannen ingewijd. Bovendien horen ze welk plan de voorkeur heeft van WSN en dat er een advies van CRK&E naar Burgemeester en Wethouders (B&W) zal gaan.

WSN belooft de aanwezige bewoners dat ze rustig de tijd krijgen om de plannen met de medebewoners te bespreken.

16 december Enige uren na de bijeenkomst sturen gemeente en WSN een gezamenlijk persbericht uit.

Uit Naarder Nieuws 21-12-21: - de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRKE) het college het advies* heeft gegeven dat ‘de cultuurhistorische waarde van de straat vooral ligt in de stedenbouwkundige opzet’: “De kwaliteit van het bestaande ensemble ligt veel minder in de objecten (de woningen) zelf. Dit zal leidend zijn in het beoordelen van het bouwplan door de commissie. De commissie kan dan instemmen met het vervangen van alle woningen. Zij ziet mogelijkheden om hiermee tot een goed plan te komen, dat zowel haalbaar is als de cultuurhistorische waarden omvat.” Met andere woorden: De oude woningen kunnen gesloopt worden om daar woningen met een nep-geschiedenis te creëren. Hoe gek kan een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed het maken.

Woningstichting Naarden stelt namens de bewonerscommissie een brief op voor de bewoners. De brief bevat op de verdere planning van de WSN na, geen enkele voorlichting over de plannen.

25 december

Stichting 'Mooi Tuindorp Keverdijk' maakt het verzuim van WSN goed en bezorgt huis aan huis een schrijven waarin haarfijn uit de doeken gedaan wordt hoe hun straat er in de toekomst zal uitzien, als WSN haar zin krijgt.

Januari en februari 2022

De stichting wordt nog strijdvaardiger. Er wordt een petitie, een website, een flyer, een Facebook pagina en een YouTube film gemaakt en in de strijd gegooid om de politiek warm te maken voor een debat over de toekomst van de straat. In twee dagen is de petitie 300 keer ondertekend. Dat duidt op een brede steun.

16 februari 2022

Eindelijk mengt de politiek zich in de zaak. Het Goois Democratisch Platform dient een motie in met een oproep om het historisch deel van de straat tot Beschermd Stadsgezicht aan te wijzen. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad besloten dat binnenkort een thema-uur georganiseerd gaat worden waarvoor alle belanghebbenden worden uitgenodigd. Na dit thema-uur komt de motie weer in behandeling. 

Maart 2022

WSN heeft inmiddels alle plannen afgekeurd en heeft het Stedelijk Advies Bureau opdracht gegeven om weer nieuwe plannen te ontwikkelen, maar nu samen met de bewoners. Het uitgangspunt van WSN blijft echter slopen en nieuwbouw.

De petitie is inmiddels digitaal en op papier ruim 1000 keer getekend.

Mei 2022

11 mei Openbare Politieke avond 19.30 uur - 20.30 uur op het gemeentehuis te Bussum. Het thema is: Proces en plannen van de Huibert van Eijkenstraat te Naarden, met als doel om de leden van de gemeenteraad te informeren.

De directeur van WSN houdt vijftien minuten een voordracht met lantaarnplaatjes waarin ze de noodzaak van sociale woningbouw benadrukt. Ze vertelt dat ze de woningen wil slopen om plaats te laten maken voor veel meer veilige en  goede woningen.

Daarna komen achtereenvolgens de voorzitter van de Bewonerscommissie, de voorzitter van de stichting Mooi Tuindorp Keverdijk en een vertegenwoordiger van de bond Heemschut en het Cuypersgenootschap ieder  ongeveer vier minuten aan het woord. Alle drie de woordvoerders pleiten voor behoud. De tribune zat bomvol met mensen die hun leuzen meedroegen.

juni 2022

15 juni Raadsvergadering waarin een motie van het Goois Democratisch Platform gesteund door PvdA, CDA en PLEK. In de motie wordt B&W gevraagd om een derde onderzoek naar de cultuur-historische en uniciteit waarden van de Huibert van Eijkenstraat, immers de vorige twee onderzoeken hadden een tegengestelde uitslag. Een derde onderzoek zou  uitsluitsel moeten geven. Helaas zal zowel de coalitie als de wethouder van dienst de motie niet steunen. 6 juli wordt een besluit genomen.

 

 

* Advies van CRK&E aan B&W